Kiki van Oosterzee paardensport | Algemene voorwaarden
17807
page-template-default,page,page-id-17807,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kiki van Oosterzee: de onderneming ‘Kiki van Oosterzee’ (KvK nummer 6654636) gevestigd te Leiden en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Kiki van Oosterzee opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het leveren van producten c.q. goederen, dan wel een product of dienst van Kiki van Oosterzee heeft gekocht c.q. afgenomen. 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en derhalve geen rechtspersoon is. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden zien expliciet op de situatie waarin de Wederpartij een Consument is. In deze bepalingen wordt de Wederpartij in dat geval aangeduid met de term Consument. 4. Overeenkomst: elke – mondelinge of schriftelijke – afspraak gemaakt tussen Kiki van Oosterzee en de Wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden, leveren van goederen of het verlenen van diensten door Kiki van Oosterzee ten behoeve van de Wederpartij, waaronder bijvoorbeeld begrepen: het passen en aanmeten van zadels, hoofdstellen en bitten; het uitlenen c.q. verhuren van voornoemd harnachement; het geven van dressuurlessen; het schrijven van teksten. 5. Schriftelijk: de wijze van communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Kiki van Oosterzee zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de Wederpartij, dan wel zich verbindt tot het leveren van goederen of het verlenen van diensten, als ook op alle daaruit voor Kiki van Oosterzee voortvloeiende werkzaamheden. 2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging en zodoende door Kiki van Oosterzee zijn bevestigd. 3. Indien deze algemene voorwaarden en de (schriftelijke) Overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk door Kiki van Oosterzee van de hand gewezen. 5. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Kiki van Oosterzee en Overeenkomsten tussen Kiki van Oosterzee en de Wederpartij. 6. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Wederpartij en Kiki van Oosterzee zullen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, indien een van de bepalingen in deze voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is. Partijen zullen met de inhoud van de nieuwe bepaling de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen. 7. Kiki van Oosterzee verlangt in beginsel strikte naleving van deze algemene voorwaarden. Indien Kiki van Oosterzee dit als uitzondering niet verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat in andere gevallen evenmin geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden is vereist. 8. Kiki van Oosterzee is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien Kiki van Oosterzee besluit haar algemene voorwaarden te wijzigen, zal zij de Wederpartij hieromtrent informeren. De gewijzigde algemene voorwaarden treden gelijktijdig in werking met de bekendmaking door Kiki van Oosterzee aan Wederpartij. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. 9. Indien de wijziging de aard en inhoud van de overeenkomst ingrijpend wijzigt, heeft de Wederpartij die een Consument is, het recht om uiterlijk binnen 14 dagen na bekendmaking door Kiki van Oosterzee, de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Wederpartij die een Consument is binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijzigingen geen gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid c.q. de Overeenkomst (stilzwijgend) voortzet, wordt zij geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij de door Kiki van Oosterzee gedane aanbieding – mondeling of schriftelijk – heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de Wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Kiki van Oosterzee met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2. Indien de Wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van Kiki van Oosterzee een bestelling plaatst of opdracht aan Kiki van Oosterzee verstrekt, of ingeval er sprake is van een mondelinge afspraak, is Kiki van Oosterzee eerst aan deze bestelling, opdracht of mondelinge afspraak gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra Kiki van Oosterzee – zonder tegenwerping van de Wederpartij – met de uitvoering van deze bestelling, opdracht of afspraak is begonnen. 3. De door Kiki van Oosterzee te verrichten werkzaamheden c.q. te verlenen diensten met betrekking tot het passen en aanmeten van zadels, hoofdstellen en bitten; het uitlenen c.q. verhuren van voornoemd harnachement; het geven van dressuurlessen; het schrijven van teksten, hebben het karakter van een inspanningsverplichting en zijn uitdrukkelijk geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes & meerwerk 1. Alle aanbiedingen en offertes van Kiki van Oosterzee zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. 2. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Kiki
van

van Oosterzee gerechtigd de in het aanbod opgenomen prijzen en/of levertermijnen aan te passen. 3. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Kiki van Oosterzee (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Kiki van Oosterzee ingeschakelde derden of toeleveranciers, is Kiki van Oosterzee gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de Wederpartij in rekening te brengen. b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is de Consument bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Kiki van Oosterzee heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, gaat Kiki van Oosterzee er vanuit dat de Consument met de prijswijziging heeft ingestemd. 4. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 6. Kiki van Oosterzee is gerechtigd de gemoeide kosten ten aanzien van meerwerk afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra diensten c.q. leveringen.

Artikel 5: Inschakeling derden 1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kiki van Oosterzee het recht bepaalde diensten c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Kiki van Oosterzee. 2. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Wederpartij. Iedere aansprakelijkheid van Kiki van Oosterzee voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. 3. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6: Verplichtingen van de Wederpartij 1. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, toebehoren en relevante informatie waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Kiki van Oosterzee, tijdig op de door Kiki van Oosterzee gewenste wijze aan Kiki van Oosterzee ter beschikking stelt. 2. De Wederpartij draagt er zorg voor, dat alle door hem verstrekte gegevens, toebehoren en informatie e.d. juist en volledig c.q. authentiek zijn en vrijwaart Kiki van Oosterzee voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist c.q. authentiek en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Kiki van Oosterzee gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. 4. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Kiki van Oosterzee nalaat van de Wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Kiki van Oosterzee om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Consultkosten, reiskosten & aanbetalingen 1. Kiki van Oosterzee is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en deze verschillende fasen los van elkaar te factureren. 2. Kiki van Oosterzee brengt voor het passen c.q. aanmeten van zadels, bitten hoofdstellen en/of eventueel andere toebehoren consult- en reiskosten in rekening. De tarieven zijn te vinden op de website van Kiki van Oosterzee (www.kikivanoosterzee.nl). De Wederpartij kan echter geen rechten ontlenen aan de vermelde tarieven op de website. Wanneer door wijzigingen van markt, regelgeving, prijsveranderingen bij toeleveranciers of door enig andere omstandigheden er zich prijsverhogende omstandigheden voordoen, behoudt Kiki van Oosterzee het recht voor om deze prijsverhogingen door te voeren aan de Wederpartij, een en ander in afwijking van de op haar website vermelde tarieven. 3. Prijzen voor overige zaken of dienstverlening, zoals voor bepaalde producten of voor het laten uitvoeren van reparaties, zijn door de Wederpartij op aanvraag te verkrijgen bij Kiki van Oosterzee. 4. Zadels worden aangemeten op de locatie waar het paard of de pony van de Wederpartij gestald staat, dan wel op de locatie waar de Wederpartij gebruik van maakt, dan wel op een locatie welke mondeling/schriftelijk tussen partijen is afgesproken. Indien een zadel besteld wordt voor de Wederpartij, dient de Wederpartij vooraf een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag van het te leveren zadel te voldoen aan Kiki van Oosterzee. De aanbetaling geldt tevens als opdrachtbevestiging. Enkele dagen voor aflevering van het zadel wordt het restantbedrag van eveneens 50% van het totaalbedrag door Kiki van Oosterzee in rekening gebracht aan de Wederpartij, welk bedrag vóór aflevering van het zadel dient te zijn voldaan. Kiki van Oosterzee is niet gehouden het zadel af te leveren als niet binnen de gestelde termijnen de aan- en restantbetaling is voldaan. Kiki van Oosterzee is derhalve pas gehouden tot aflevering van het zadel aan de Wederpartij na ontvangst van volledige betaling. 5. Overige producten worden aangemeten en/of getoond op de locatie waar het paard of de pony van de Wederpartij gestald staat, dan wel op de locatie waar de Wederpartij gebruik van maakt, dan wel op een locatie welke mondeling/schriftelijk tussen partijen is afgesproken. Wanneer de Wederpartij bij het aanmeten of aanpassen de producten van Kiki van Oosterzee wenst te kopen of wenst te bestellen, dan gaat de Wederpartij akkoord met de prijzen voor deze producten. Dit is mondeling of schriftelijk tussen de Wederpartij en Kiki van Oosterzee overeengekomen. Indien de overige producten besteld moeten worden (bijvoorbeeld hoofdstellen, bitten en andere toebehoren), dient de Wederpartij vooraf het te bestellen product c.q. de te bestellen producten volledig te betalen aan Kiki van Oosterzee. 6. Indien de aanbetaling genoemd in de leden 4 en 5 van dit artikel niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, heeft Kiki van Oosterzee het recht om de bestelling te annuleren. De Wederpartij blijft echter in alle gevallen de consult- en reiskosten

verschuldigd aan Kiki van Oosterzee, ook indien de Wederpartij ervoor kiest geen zadels of andere producten af te nemen. 7. Wanneer de aanbetaling is voldaan, is de Wederpartij verplicht tot afname van het zadel, hoofdstel, bit of enig andere zaak. Tenzij Kiki van Oosterzee anders beslist en dit schriftelijk toelicht.

Artikel 8: Levering 1. Kiki van Oosterzee zal er naar streven de (af)levering of uitvoering te doen geschieden binnen de afgesproken levertijd(en), echter afgesproken levertijden worden niet gegarandeerd en zijn slechts bij benadering. Een afgesproken levertijd is derhalve nooit een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding van de termijn dient de Wederpartij Kiki van Oosterzee schriftelijk in gebreke te stellen. 2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij moet worden bespoedigd, is Kiki van Oosterzee gerechtigd de hiermee gemoeide extra kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. 3. Indien de aanvang, voortgang of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. Kiki van Oosterzee niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de Wederpartij heeft ontvangen, en/of; b. Kiki van Oosterzee niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen, en/of: c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen; heeft Kiki van Oosterzee recht op een zodanige verlenging van de leveringsafspraak als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de eventuele hiermee gemoeide kosten en schade bij de Wederpartij in rekening te brengen. 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Kiki van Oosterzee met de Wederpartij in overleg treden over wijziging van de Overeenkomst. Indien de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Kiki van Oosterzee in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Kiki van Oosterzee voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Kiki van Oosterzee wordt uitgekeerd. 2. Indien de verzekeraar van Kiki van Oosterzee, om welke reden dan ook, niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), beperkt zijn tot de vergoeding van uitsluitend directe schade, namelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van driemaal het honorarium voor de betreffende opdracht. 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: ▪ schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); ▪ redelijke en aantoonbare kosten om Kiki van Oosterzee er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; ▪ redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en ▪ redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld. 4. De aansprakelijkheid van Kiki van Oosterzee voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en in ieder geval, maar daartoe niet beperkt: gevolgschade, kosten van dierenartsen en therapeuten e.d., gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoeleinden en/of alle andere vormen van vermogensschade. 5. De aansprakelijkheid van Kiki van Oosterzee is geheel uitgesloten voor: ▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste gegevens of informatie door de Wederpartij aan Kiki van Oosterzee; ▪ Letsel ontstaan aan het paard of de pony tijdens (pas)consulten; ▪ Bij de Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Kiki van Oosterzee verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen etc., waaronder bijvoorbeeld begrepen (maar daartoe niet beperkt): het niet of slecht plegen van onderhoud aan de door Kiki van Oosterzee aangemeten en/of geleverde zadels of andere producten; ▪ Nadien optredende verslechtering van de pasvorm van aangemeten zadels of andere producten, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in het lijf van het paard of de pony; ▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade door ondeskundige bewaring en/of opslag van de geleverde zaken; ▪ Bij Wederpartij of derden ontstane schade door aanwijzingen of
instructies van Kiki van Oosterzee, bijvoorbeeld bij vrijblijvend gegeven adviezen omtrent voeding, hoefsmeden, dierenartsen etc. 6. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Kiki van Oosterzee uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade. 7. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kiki van Oosterzee.

Artikel 10:betaling
1. Kiki van Oosterzee is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij te verlangen. 2. Volledige betaling, of indien reeds een gedeelte is vooruitbetaald volledige betaling van het restantbedrag, dient te allen tijde contant plaats te vinden uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden door Kiki van Oosterzee zijn verricht, dan wel op het moment dat de goederen zijn afgeleverd, dan wel op het moment van verlenen van de diensten door Kiki van Oosterzee. In afwijking van het voorgaande, kunnen partijen (mondeling of schriftelijk) overeenkomen dat de Wederpartij de betaling per factuur voldoet, welke factuur per e-mail of via andere kanalen zal worden verstuurd door Kiki van Oosterzee. De Wederpartij dient het factuurbedrag binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn te voldoen. 3. Als de Wederpartij niet binnen de in lid 2 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Kiki van Oosterzee, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Wederpartij over het gefactureerde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Kiki van Oosterzee. 4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt bij de Wederpartij die een Consument betreft, de wettelijke rente voor consumententransacties gehanteerd. 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover deze kosten de rechterlijke procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-. 6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 wordt bij de Wederpartij die een Consument betreft, het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de ontstane buitengerechtelijke kosten ten gevolge van de incassering van de vordering. 7. Kiki van Oosterzee heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in de leden 5 en 6, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan. 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de Wederpartij, is Kiki van Oosterzee gerechtigd de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de Wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Kiki van Oosterzee eveneens indien zij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen. 9. De Wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Kiki van Oosterzee te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Kiki van Oosterzee. 10. Het bepaalde in lid 9 van dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met de Consument. 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Klachten 1. Klachten met betrekking tot het factuurbedrag of onderdelen van de factuur dienen schriftelijk binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aan Kiki van Oosterzee kenbaar te zijn gemaakt. Indien de Wederpartij binnen deze gestelde termijn zijn recht op reclame niet heeft ingesteld, vervallen alle rechten van Wederpartij in verband hiermee. 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, tenzij de Wederpartij een Consument betreft. 3. Klachten betreffende de kwaliteit van geleverde zaken dienen door de Wederpartij eveneens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering door Kiki van Oosterzee of binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Kiki van Oosterzee mede te worden gedeeld onder een nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten. Klachten over kwaliteit kunnen alleen betrekking hebben op het al dan niet overeenstemmen van de geleverde producten met hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen of het al dan niet voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden. 4. Klachten met betrekking tot het niet passend zijn van een door Kiki van Oosterzee aangemeten zadel dienen uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering door Kiki van Oosterzee schriftelijk aan Kiki van Oosterzee mede te worden gedeeld onder een nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten. Indien klachten met betrekking tot het niet passend zijn van een door Kiki van Oosterzee aangemeten zadel door Kiki van Oosterzee gegrond worden geacht, is Kiki van Oosterzee gerechtigd om het desbetreffende zadel terug te nemen, een en ander onder terugbetaling aan de Wederpartij van een door Kiki van Oosterzee naar eigen inzicht te bepalen en te verminderen prijs, daarbij rekening houdend met gebruikerssporen, slijtage, schade etc. 5. Als de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de Wederpartij in verband met reclame.

Artikel 12: Retentierecht 1. Kiki van Oosterzee is bevoegd de afgifte van bestelde zaken alsmede de teruggave van zaken van de Wederpartij, die Kiki van Oosterzee onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat de Wederpartij de opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Kiki van Oosterzee niet of niet volledig heeft voldaan, ook met betrekking tot vorderingen die geen verband houden met die goederen c.q. zaken. 2. Kiki van Oosterzee is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 13: Financiële omstandigheden aan de zijde van de Wederpartij In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kiki van Oosterzee vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14: Overmacht 1. Als Kiki van Oosterzee zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming van

Kiki van Oosterzee, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Kiki van Oosterzee, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: brand, inbraak, ontstane transportmoeilijkheden, leveringsproblemen en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van Kiki van Oosterzee, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Kiki van Oosterzee alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 2. De Wederpartij heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na 14 dagen na het intreden van de overmachtssituatie schriftelijk op te zeggen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat. 3. Voor zover Kiki van Oosterzee ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kiki van Oosterzee gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15: Annulering, opschorting en ontbinding 1. Ingeval de Wederpartij de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Kiki van Oosterzee een door Kiki van Oosterzee nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Kiki van Oosterzee gemaakte kosten (waaronder bijvoorbeeld begrepen consult- en reiskosten) en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Kiki van Oosterzee is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen en werkzaamheden minimaal 30% en maximaal 60% van het factuurbedrag exclusief BTW bij de Wederpartij in rekening te brengen. 2. Kiki van Oosterzee is gerechtigd alle reeds door de Wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 3. De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Kiki van Oosterzee vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 4. Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte leveringen c.q. verleende diensten direct opeisbaar en is Kiki van Oosterzee gerechtigd de gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen. Kiki van Oosterzee is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingsperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen. 5. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Kiki van Oosterzee gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Kiki van Oosterzee te vergoeden.

Artikel 16: Privacy Kiki van Oosterzee biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Kiki van Oosterzee hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud 1. Kiki van Oosterzee behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kiki van Oosterzee heeft voldaan. 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan bijvoorbeeld uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken of diensten, eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, administratiekosten, declaraties van ingeschakelde derden en tevens vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, is het de Wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, in consignatie, op zicht of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen of (anderszins) te bezwaren met een beperkt recht of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 4. De Wederpartij is verplicht Kiki van Oosterzee direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 5. De Wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Kiki van Oosterzee heeft voldaan, zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Kiki van Oosterzee te bewaren. 6. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Kiki van Oosterzee op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 7. Indien de Wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Kiki van Oosterzee een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Kiki van Oosterzee en haar eventuele werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Kiki van Oosterzee op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 8. Indien er sprake is van beslaglegging op de zaken – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Wederpartij dit onverwijld aan Kiki van Oosterzee te melden en de beslaglegger direct te informeren dat de voertuigen c.q. zaken eigendom zijn van Kiki van Oosterzee

9. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

Artikel 18: Verplichtingen van de Wederpartij bij het ter beschikking stellen van zadel, hoofdstel, bit en/of toebehoren 1. Kiki van Oosterzee kan ter vervanging van een door haar in reparatie genomen zaak (zadel, hoofdstel, bit en/of toebehoren) of ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkochte zaak, of anderszins, een (vervangende) zaak ter beschikking stellen aan de Wederpartij. Terbeschikkingstelling geschiedt hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Kiki van Oosterzee bij die terbeschikkingstelling te bepalen. Partijen komen de terbeschikkingstelling via een schriftelijk formulier overeen. Kiki van Oosterzee is gerechtigd een borgsom te verlangen voor de terbeschikkingstelling van een zaak c.q. zaken. 2. De terbeschikkingstelling van de zaak c.q. zaken geschiedt voor de periode tot aan de levering van de door Kiki van Oosterzee verkochte zaak c.q. zaken, dan wel tot aan de teruggave van de gerepareerde zaak c.q. zaken, tenzij bij de terbeschikkingstelling anders is bepaald. 3. Kiki van Oosterzee is te allen tijde bevoegd de terbeschikkingstelling van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken zonder opgaaf van redenen te beëindigen. 4. De Wederpartij is verplicht de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken gedurende de terbeschikkingstelling in goede staat te houden. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de terbeschikkingstelling ontstane schade, evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering Schriftelijk aan Kiki van Oosterzee te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. 5. De Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken gedurende de terbeschikkingstelling. 6. Voor iedere vertraging in de teruggave van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken na het verstrijken van de overeengekomen periode van terbeschikkingstelling, is de Wederpartij een in redelijkheid door Kiki van Oosterzee te bepalen (extra) vergoeding verschuldigd, waaronder o.a. begrepen de kosten van het inhuren van zaken door Kiki van Oosterzee ter vervanging van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken, onverminderd het recht van Kiki van Oosterzee op volledige schadevergoeding. 7. Indien de Wederpartij de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Kiki van Oosterzee, is de Wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Kiki van Oosterzee te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken, de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken en de gederfde winst. 8. De terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken blijft resp. blijven te allen tijde eigendom van Kiki van Oosterzee. Het is de Wederpartij niet toegestaan de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op de terbeschikkinggestelde zaak of overige wijzigingen op of aan de terbeschikkinggestelde zaak aan te brengen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiki van Oosterzee. De Wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over de terbeschikkinggestelde zaak bevoegd is. 9. Indien er sprake is van beslaglegging op de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Wederpartij dit onverwijld aan Kiki van Oosterzee te melden en de beslaglegger direct te informeren dat de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken eigendom is resp. zijn van Kiki van Oosterzee. 10. Indien de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken verloren gaat resp. gaan of onherstelbare schade oplopen, is de Wederpartij een door Kiki van Oosterzee te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken. 11. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen aan de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken mag alleen worden uitgevoerd door Kiki van Oosterzee of – na haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming – op aanwijzing van Kiki van Oosterzee. 12. Na afloop van de terbeschikkingstelling dient de Wederpartij de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, aan Kiki van Oosterzee te retourneren. 13. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken terug te brengen in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen – met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage – voor rekening van de Wederpartij. 14. Indien Kiki van Oosterzee bij de terbeschikkingstelling een borgsom heeft ontvangen, dient deze gelijktijdig met de teruggave van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Kiki van Oosterzee geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van de terbeschikkinggestelde zaak c.q. zaken in de staat waarin deze zich vóór de terbeschikkingstelling bevonden, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.

Artikel 19: Toepasselijk recht & forumkeuze 1. Op alle Overeenkomsten tussen Kiki van Oosterzee en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Kiki van Oosterzee en de Wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kiki van Oosterzee zijn vestigingsplaats heeft. 3. De Consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze binnen één maand – nadat Kiki van Oosterzee schriftelijk aan de Consument heeft medegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats – aan Kiki van Oosterzee schriftelijk kenbaar maakt.